szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko

Obrzycko, dnia 21.11.2012 r.
 
PBR.0002.22.2012       
 
                                              
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 29 listopada  2012 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2012 r.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru dóbr kultury.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
16.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
17.   Wolne głosy i wnioski.
18.   Zamknięcie sesji.

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
informacje wytworzył:Joanna Rusinek
data udostępnienia: 2012-11-22 08:29:48
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2012-11-22 08:29:48 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495