Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego


Obrzycko, dnia 06.11.2018 r.
PBR.6733.7.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06 listopada 2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
 
Gminy Obrzycko
Rynek 19, 64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
MP Projekt
Maciej Pospieszny
Stróżki 45C, 64-510 Wronki
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:
 
- budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami;
na działkach nr 159/4; 159/5; 208/13; 208/14; 287/1; 287/2; 294/1; 294/2; 302/1; 302/11, 502, 509, 80168/2, 305/1, 292, 303 w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZPU.4.520.3661.2018.MS z dnia 18.10.2018 r.
 
- Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu znak ZS.224.3.252.2018.MK z dnia 26.10.2018 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do13 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z-CA Wójta
Wiesław Bobiarski
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 06.11.2018 r.


Wyświetleń strony: 324
Data wytworzenia: 06-11-2018, 11:24:25 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-11-2018, 11:27:31 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego