Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Drugi otwarty konkurs ofert


Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 27/2015
Wójt Gminy Obrzycko
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015”
 
 
 WÓJT GMINY OBRZYCKO
 
o g ł a s z a
 
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 roku
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
 
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w  Programie współpracy będącym załącznikiem do Uchwały Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
 
A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                   -   1000,00
 
Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców gminy Obrzycko na przystani rzecznej w Zielonejgórze.
                                                            
2. Zasady przyznawania dotacji:
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz  z udzieleniem dotacji na jego realizację w rozumieniu zapisów ustawy o której mowa wyżej.                             
- W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.   
- Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 
3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować takie zadania.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadań:
Terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w odrębnych umowach. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia określonego w podpisanej umowie nie dłużej niż do 15 grudnia 2015 roku.
 
5. Termin i miejsce składania ofert
 
Oferty należy złożyć do 8 maja 2015 roku  w sekretariacie Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64 - 520 Obrzycko, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Obrzycko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty należy składać w  zaklejonych i opieczętowanych kopertach
z opisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2015 roku. Zadanie z zakresu obszaru „A Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj i szczegółowa nazwa zadania)”.
 
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 
1. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 
2. Do oferty należy dołączyć:
-       kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
-   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
-    aktualny statut organizacji;
- dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną - oświadczenie, że prowadzona działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotacje powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
 
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.
 
3. Kryteria oceny wniosków określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4. Złożone oferty będą zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrzycko. 
 
5. Konkurs ofert rozstrzyga Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 
6. Oferty będą rozpatrywane pod względem merytorycznym: możliwości realizacji zadania w tym doświadczenie i zaplecze oferenta; kwalifikacje realizatorów; ocena dotychczasowej współpracy; ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 
7. Od postanowień Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji   nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po wyborze ofert.
 
9. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2015) i w roku poprzednim (2014) zadaniach tego samego rodzaju   i związanymi z nimi kosztami:
 
 
ROK: 2015
- w wyniku pierwszego konkursu ofert zawarto umowy na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 6600,00
 
ROK: 2014
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   -   2.000,00

 
Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1172
Data wytworzenia: 16-04-2015, 08:51:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-04-2015, 10:46:19 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego