Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko


 O G Ł O S Z E N I E

 
Wójt Gminy Obrzycko
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko
 
 
Przedmiotem przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia działki
KW
Cena wywoławcza
Wadium
Wartość min. postąpienia
1.
Działka nr 518/1
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1068
PO 1A/00020059/3
28.193,00 zł.
2.820,00 zł.
290,00 zł.
2.
Działka nr 518/3
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,0966
PO 1A/00020059/3
27.383,00 zł.
2.738,00 zł.
280,00 zł.
3.
Działka nr 518/4
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1056
PO 1A/00020059/3
27.894,00 zł.
2.738,00 zł.
280,00 zł.
4.
Działka nr 518/5
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1305
PO 1A/00020059/3
34.095,00 zł.
3.410,00 zł.
350,00 zł.
5.
Działka nr 518/6
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1554
PO 1A/00020059/3
40.000,00 zł.
4.000,00 zł.
400,00 zł.
6.
Działka nr 518/7
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1579
PO 1A/00020059/3
41.000,00 zł.
4.100,00 zł.
410,00 zł.
 
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie:
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r., ze zm.), podatek VAT, który zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynosi 23 %,
 
Dla działek ewidencyjnych nr 518/1, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6 i 518/7 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 30.10.2012 r. dla w/w działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu. Nieruchomości gruntowe położone są na obrzeżach wsi Piotrowo, przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych. Dojazd do działek bardzo dobry drogą asfaltową i na niewielkim odcinku drogą gruntową. Działki usytuowane są w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację zbiorczą. Dla działki nr 518/2 ustalono funkcję drogi wewnętrznej stanowiącej 1/6 udziału każdej z działek służącej jako dojazd.
 
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym                                      Uchwałą nr XXXVII/166/202 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2002 r. położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
 
Przetarg odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz 1000 w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na wybraną nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Gminy Obrzycko Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko nr 57-8961-1012-0010-0100-0202-0007 w terminie do dnia 23 marca 2015 r. (za datę wpływu wadium uważa się wejście środków pieniężnych na konto Gminy). Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium – Piotrowo działka nr …............ i1/6 dz. 518/2”.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny poprzez ogłoszenie.


Wyświetleń strony: 916
Data wytworzenia: 25-02-2015, 11:36:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-02-2015, 11:47:45 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego