Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok.


Informacja Wójta Gminy Obrzycko
z wykonania budżetu Gminy Obrzycko
za 2018 rok.
 
Na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok.

Załącznik Nr 1
 1. Dochody – wydatki – nadwyżka/deficyt

Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie od początku roku
A. Dochody (A1+A2)
20 582 967,33
21 230 536,15
A.1 Dochody bieżące
19 364 259,62
20 285 999,49
A.2 Dochody majątkowe
1 218 707,71
944 536,66
B. Wydatki (B1+ B2)
28 537 027,79
26 306 342,29
B.1 Wydatki bieżące
18 341 466,79
16 508 479,08
B.2 Wydatki majątkowe
10 195 561,00
9 797 863,21
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)
- 7 954 060,46
- 5 075 806,14
D.1 Przychody ogółem
8 314 060,46
13 603 257,41
D11. kredyty i pożyczki
7 265 000,00
7 265 000,00
D12. Spłata pożyczek udzielonych
0,00
0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
689 060,46
4 628 257,41
D14. Prywatyzacja majątku JST
0,00
0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 
360 000,00
 
1 710 000,00
D16. Inne źródła
0,00
0,00
D.2 Rozchody ogółem
360 000,00
360 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
360 000,00
360 000,00
 
 1. Kwota środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
Gmina Obrzycko w roku 2018 nie korzystała ze wsparcia środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
 
 1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4.
Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Obrzycko posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 164,27 zł.
 
 1. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie:

  1. Umowy Nr 43/DS./JST/SZATNIA/2018 z dnia 11 lipca 2018r. podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dotację celową w kwocie 71 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej w miejscowości Słopanowo-Huby”.

  2. Umowy Nr 152/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie dotacji w kwocie 118 500,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej z tłucznia do pól w Koźminie.

  3.Umowy Nr 495/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie dotacji w kwocie 86 600,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej z tłucznia w Koźminie.

  4.Umowy Nr 16.36/18 z dnia 18.09.2018r. podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim na dotację celową z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Koźminie” asfaltowej w kwocie 604 800,00 zł, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego:

  1. Miasto i Gmina Szamotuły – dofinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego dzieci z terenu Gminy Obrzycko – 53 179,41 zł.

  2. Miasto i Gmina Wronki – dofinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego dzieci z terenu Gminy Obrzycko – 8 150,28 zł.
 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
Gmina Obrzycko nie udzielała gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 37 ust. 2 lit. e ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Obrzycko, 30 maja 2019r.


Wyświetleń strony: 88
Data wytworzenia: 12-06-2019, 13:13:35 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-06-2019, 13:19:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego