Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych.


K O M U N I K A T
KOMISARZA   WYBORCZEGO   W   PILE
 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 
W związku z zarządzeniem wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Pile informuje, że powołanie terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich, gminnych) nastąpi w terminie do dnia   22 września 2014 r.
 
Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Pile przyjmowane będą do dnia 17 września 2014 r. w godzinach 
od   9.00 do 16.15 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
przy Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34.
 
Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik komitetu wyborczego
lub osoba przez niego upoważniona.
 
W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.
 
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze danej gminy lub powiatu.
 
Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:
1)    jest obywatelem polskim,
2)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
3)    nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)    nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
5)    nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.
 
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
2)    nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 
Kandydatem na członka komisji nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania, a także osoba kandydująca na radnego.
 
Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Uchwałą Państwową Komisję Wyborczą z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl lubkomisarza wyborczego pila.pkw.gov.pl. Ponadto dostępny jest w urzędzie gminy oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.
Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 67 215-28-71, 67 215-28-80.
 
Komisarz Wyborczy
w Pile
 /-/ Anna Kulczewska-Garcia

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 903
Data wytworzenia: 28-08-2014, 14:23:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-08-2014, 14:27:59 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 28-08-2014, 14:29:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego