Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Obrzycko
 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

 WÓJT  GMINY  OBRZYCKO 

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 roku 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w Programie współpracy będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2013”

A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 29 000

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w oparciu  o istniejącą bazę sportową poprzez:

-        organizowanie imprez sportowych (spartakiad, turniejów, festynów sportowych) dla mieszkańców Gminy Obrzycko,

-        wspieranie sportu masowego i rekreacji dla mieszkańców Gminy Obrzycko,

-        popularyzację sportu  w środowisku lokalnym,

B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                           - 7 000 zł

Działania na rzecz poprawy warunków integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, zajęć integracyjnych lub rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Obrzycko.

C) Działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży     - 2 500 zł

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Obrzycko – półkolonie, kolonie, wycieczki krajoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

D) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 5 000 zł 

Działania proekologiczne na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko.

2. Zasady przyznawania dotacji:

-        Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w rozumieniu zapisów ustawy o której mowa wyżej.
-        W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
-        Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie. Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

3. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować takie zadania. 

4. Terminy i warunki realizacji zadań:

Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia określonego w podpisanej umowie nie dłużej niż do 15 grudnia 2013 roku.

5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do 25 lutego 2013 roku osobiście lub pocztą
w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach
z opisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2013 roku. Zadanie
z zakresu obszaru … (obszar zadania, rodzaj zadania oraz szczegółowa nazwa zadania)”.
Każde zadanie w odrębnej kopercie. 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). 

2. Do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

-        w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

-        aktualny statut organizacji;

-        dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną - oświadczenie, że prowadzona działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie).

W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotacje powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.

3. Kryteria oceny wniosków określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Złożone oferty będą zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrzycko.

5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostawi się bez rozpatrzenia.

6. Konkurs ofert rozstrzyga Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 

7. Oferty będą rozpatrywane pod względem merytorycznym: możliwości realizacji zadania w tym doświadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje realizatorów, ocena dotychczasowej współpracy, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Od postanowień Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru oferty
i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po wyborze ofert.

7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2013) i w roku poprzednim (2012) zadaniach tego samego rodzaju
i związanymi z nimi kosztami:
 

W obszarze (A) działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

- 11500,00 zł

W obszarze (B) działań na rzecz osób niepełnosprawnych

- 2 000,00 zł

W obszarze (C) działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

- 2 500,00 zł

W obszarze (D) działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa

- 500,00 zł

WÓJT  GMINY  OBRZYCKO

/-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1180
Data wytworzenia: 04-02-2013, 22:03:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-02-2013, 22:25:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego