Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko.


Wójt Gminy Obrzycko, ul. Jana Pawła II 1, 64- 520 Obrzycko
Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
– kierownika referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko.
 
Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie ochrony lub inżynierii środowiska,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego, prawa finansów publicznych, procedur administracyjnych, procedur udzielania zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu Office.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie gminnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz podejmowania decyzji,
 • komunikatywność,
 • umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • dyspozycyjność.
 • prawo jazdy kat. B
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • pełniła funkcję kierownika referatu w zakresie określonym przez regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,
 • wyznaczanie kierunków działania zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług,
 • załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,
 • gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań oraz materiałów do projektu budżetu gminy,
 • obsługa mieszkańców gminy w zakresie interwencji w sprawach objętych zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
 • brania udziału w pracach komisji przetargowej,
Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2020 r.
 • miejsce pracy – Urząd Gminy Obrzycko ul. Jana Pawła II 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze oraz w terenie - w zmiennych warunkach pogodowych, o wysokim poziomie złożoności, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku.
Wskaźnik zatrudnienia:
W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Obrzycko, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy,
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. nieposzlakowanej opinii,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000),
  4. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "NABÓR na stanowisko urzędnicze – kierownika referatu gospodarki komunalnej” - w Urzędzie Gminy w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r.
Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 876
Data wytworzenia: 08-10-2019, 09:58:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 08-10-2019, 10:05:43 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019, 10:06:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego