Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na członka komisji konkursowej.


Nabór na członka komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Obrzycko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), działające na terenie Gminy Obrzycko, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2013.

Obszary konkursowe:
A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

C) Działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

D) Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizację pozarządową powinien być osobą, która:
1. reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
2. nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. do członków komisji  konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia
21 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

Zgłoszenie można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@obrzycko.pl
O wynikach naboru wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Wójta Gminy Obrzycko.

 

WÓJT  GMINY  OBRZYCKO
/-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1245
Data wytworzenia: 04-02-2013, 22:42:59 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-02-2013, 23:02:07 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 04-02-2013, 23:03:25 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego