Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nabór na członka komisji konkursowej
  do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Wójt Gminy Obrzycko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), działające na terenie Gminy Obrzycko, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2014.
Obszary konkursowe:
           
A) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym  
           
Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizację pozarządową powinien być osobą, która:
1. reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
2. nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. do członków komisji konkursowej biorących udział w  opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 01 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

Zgłoszenie można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@obrzycko.pl

O wynikach naboru wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Wójta Gminy Obrzycko.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 804
Data wytworzenia: 10-03-2014, 15:26:48 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-03-2014, 15:37:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego