Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 05 lutego 2019 r.
 
Nabór na członka komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
 
Wójt Gminy Obrzycko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Obrzycko, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2019.
Obszary konkursowe:
A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym
C) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
D) Działalności wspomagające wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
E) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
W wyniku naboru, zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko powołana zostanie 5-cio osobowa komisja konkursowa w składzie:
- 3 przedstawicieli Urzędu Gminy w Obrzycku
- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizację pozarządową powinien być osobą, która:
1. reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty biorące udział w danym konkursie;
2. nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O wynikach naboru wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni.

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 133
Data wytworzenia: 05-02-2019, 13:21:13 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-02-2019, 13:26:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego