Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra na odcinku od km 0+000,00 do km 3+128,94 i remoncie nawierzchni na moście przez rzeke Wartę w ciągu drogi 185 od km 3+128,94 do km 3+354,04

 

w y d a n o     p o s t a n a w i e n i e

 

stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji

 

 

Inwestor:               

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznań

 

 

P o u c z e n i e

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej sprawy udziela się w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel. 61 29 13 065. Stronom przysługuje również prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

 

 

 

 

 

Obrzycko dn. 06.04.2014 r

nr. sprawy:  SSO.6220.7.2014

Sprawę prowadzi : PK


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1096
Data wytworzenia: 08-05-2014, 09:33:07 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 08-05-2014, 09:37:01 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego