Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo)


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy ObrzyckoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu  27 marca 2013 r. z wniosku :

Pana
Sławomira Lebica
WOD-MAX

ul. Dworcowa 49
62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3  wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) ”

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, właściciele w/w działek oraz nieruchomości  przyległych, jako strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne   i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 991
Data wytworzenia: 28-03-2013, 08:04:33 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-03-2013, 08:11:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego