Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo)


Obrzycko, dnia 02 grudnia 2014 r.
PBR.6733.8.2014
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu: 02 grudnia 2014 r. na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych ul. B.Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły działającego przez pełnomocnika: ATAR Marta Kaczan-Melcer ul. Jodłowa 3,  62-090 Rokietnica
wydano postanowienie o sprostowaniu omyłki w wydanejdecyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo”
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 904
Data wytworzenia: 02-12-2014, 15:12:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-12-2014, 15:16:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego