Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo


SSO.6220.24.2013                                                                                  Obrzycko dn. 14.06.2013 r

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaryszewo

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji

Inwestor:              

Gmina Obrzycko

Ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko


Z pełnomocnikiem:

WOD-MAX Sławomir Lebica

Ul. Dworcowa 49

62-400 Słupca

 

P o u c z e n i e

 

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko pok. nr 2, uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 


sporządził :

Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1200
Data wytworzenia: 14-06-2013, 14:33:19 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 14-06-2013, 14:36:22 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego