Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o.


SSO.6220.3.2013                                                                                       Obrzycko, 13.05.2013 r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o   s p o r z ą d z e n i u   r a p o r t u

 

Na podstawie art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U  z 2013 r. poz  267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.05.2013 r. wpłynął do Urzędu Gminy Obrzycko raport dla inwestycji sporządzony dla inwestora: 

 

Gartenholz H&H sp. z o.o.
Zielonagóra, ul. Stobnicka 15
64-520 Obrzycko
 

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko” wszczętym w dniu 23.01.2013 r.

W związku z tym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.

 

Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a

 

Sporządził:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1154
Data wytworzenia: 13-05-2013, 13:30:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-05-2013, 13:40:19 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego