Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80


SSO.6220.21.2012                                                                                   Obrzycko, 26.06.2013 r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o   u z g o d n i e n i u   r a p o r t u

  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.06.2013 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Obrzycko postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnieniu przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji: 

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 wszczętym w dniu 14.06.2012 na wniosek:

Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-485 Poznań

W treści postanowienia znajdują się szczegółowe warunki dotyczące realizacji inwestycji, które zostaną ujęte w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanej inwestycji.

Jednocześnie informuję, że zebrana została cała dokumentacja wymagana do wydania decyzji. 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065, w terminie od 26.06.2013r. do 18.07.2013r.

 

Podano do publicznej informacji poprzez:

1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko
3. a.a.

  

Sporządził:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1264
Data wytworzenia: 26-06-2013, 14:32:42 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-06-2013, 14:38:25 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego