Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej


Obrzycko, dnia 02.02.2018 r.
PBR.6733.2.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam,
że w dniu 30 stycznia 2018 r. z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej kontenerowej) na działce nr 211/30 w miejscowości Słopanowo – Huby (obręb geodezyjny Słopanowo), gmina Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065
w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 02.02.2018 r.


Wyświetleń strony: 330
Data wytworzenia: 02-02-2018, 11:24:42 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-02-2018, 11:28:35 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego