Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 03.01.2019 r.
PBR.6733.8.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam,
 
że w dniu 11 grudnia 2018 roku na wniosek:
 
Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Strzelczyka - Projektowanie
ul. M.Wicherkiewiczowej 2B/5
64-500 Szamotuły
 
z dnia 11 grudnia 2018 r. uzupełniony w dniu 28.12.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1849P polegającej na budowie chodnika na działkach:
- nr 237 obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko
- nr 207; 205/1; 204/1, 204/2 obręb geodezyjny Dobrogostowo gm. Obrzycko
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2.23, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 03.01.2019 r.


Wyświetleń strony: 371
Data wytworzenia: 03-01-2019, 11:36:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-01-2019, 11:38:07 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego