Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9


Obrzycko, dnia 15.11.2017 r.
PBR.6733.12.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2017 r. z wniosku:

 


ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
działającej przez pełnomocnika:
Pana Grzegorza Jarysz

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 900 m) na działkach Nr 3/1; 2; 16; 22; 17/2; 17/1; 21 w m. Koźmin, gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 15.11.2017 r.


Wyświetleń strony: 392
Data wytworzenia: 15-11-2017, 12:07:59 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-11-2017, 12:10:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego