Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały.


Obrzycko, dnia 18.05.2018 r.
PBR.6733.3.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2018 r. z wniosku :
 
P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
budowę stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 63 m wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi (stacja bazowa telefonii komórkowej kod operatora SZA3082 GAJ MAŁY - składająca się z wieży stalowej o wysokości ok.63 m, oraz anten rozsiewczych zawieszonych na wieży oraz urządzeń nadawczo – odbiorczych i transmisyjnych umieszczonych na ziemi pod wieżą) na działce nr35w m. Gaj Mały (obręb geodezyjny Gaj Mały) gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 21.05.2018 r.


Wyświetleń strony: 398
Data wytworzenia: 21-05-2018, 13:39:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-05-2018, 13:45:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego