Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały


Obrzycko, dnia 04.04.2019 r.

PBR.6733.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 r. z wniosku :

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

działającej przez pełnomocnika:

Panią Monikę Leśniewicz
Lokgaz Sp. z o.o.
Lusówko ul. Jankowicka 7A
62-080 Tarnowo Podgórne

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości ok. 196,0 m na działkach nr 219/12 i 171 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 05.04.2019 r.Wyświetleń strony: 246
Data wytworzenia: 05-04-2019, 10:47:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-04-2019, 10:50:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego