Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 19.12.2018 r.
PBR.6733.9.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam,
 
że w dniu 18 grudnia 2018 roku na wniosek:
 
Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo (obręb geodezyjny Obrowo), gmina Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2.23, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 19.12.2018 r.


Wyświetleń strony: 268
Data wytworzenia: 20-12-2018, 13:36:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-12-2018, 13:38:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego