Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob


Obrzycko, dnia 13.09.2018 r.
PBR.6733.7.2018
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 września 2018 r. z wniosku :
 
Gminy Obrzycko
Rynek 19, 64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
MP Projekt
Maciej Pospieszny
Stróżki 45C, 64-510 Wronki
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
 
- budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
- budowie kanalizacji sanitarnej (tłoczno – grawitacyjnej) wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami;
na działkach nr 159/4; 159/5; 208/13; 208/14; 287/1; 287/2; 294/1; 294/2; 302/1; 302/11, 502, 509, 80168/2, 305/1, 292; 303 w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 13.09.2018r.


Wyświetleń strony: 384
Data wytworzenia: 13-09-2018, 12:34:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-09-2018, 12:38:49 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego