Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra.


Obrzycko, dnia 18.03.2019 r.
PBR.6733.4.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2019 r. z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
Panią Joannę Felską
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 357/4; 370; 81006/1; 81006/9; 532; 368/2; 369 położonych w Zielonejgórze obręb geodezyjny Zielonagóra; nr 111; 3/3; 3/10; 3/9; 19/3; 21/2; 15; 20/8; 20/10; 20/7; 113/1; 108; 35/3; 35/4; 35/9; 35/10; 81005/23; 31; 81005/26; 25; 23/1; 113/3; 42/3; 42/1; 43/2; 43/7; 43/9; 114; 59; 81004/21; 72 położonych w Stobnicku obręb geodezyjny Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków na działce nr 312 w Zielonejgórze obręb geodezyjny Zielonagóra, gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.03.2019 r.


Wyświetleń strony: 221
Data wytworzenia: 18-03-2019, 12:49:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-03-2019, 12:52:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego