Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 10.04.2019 r.
PBR.6733.6.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 08 kwietnia 2019roku po wyznaczeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu postanowieniem Nr SKO.GP.4000.354.2019 Wójta Gminy Obrzycko jako organu właściwego do załatwienia sprawy, zostało wszczęte na wniosek z dnia 15.03.2019 r. złożony przez:
 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
64-510 Wronki
działające przez pełnomocnika:
Pana Karola Tarczyńskiego
ESKO CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków i infrastruktury technicznej, na terenie działek o nr ewid. 745, 746, 748/1, 748/2, 749/1, 750/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 10.04.2019 r.


Wyświetleń strony: 278
Data wytworzenia: 10-04-2019, 13:38:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-04-2019, 13:40:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego