Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 12.01.2021 r.

PBR.6733.6.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko


Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 29 grudnia 2020 r.:

Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
Pana Macieja Pospiesznego MP PROJEKT
Stróżki 45C
64-510 Wronki

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 219/15 i 214/2 w miejscowości Słopanowo – Huby obręb geodezyjny Słopanowo, gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2.23, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 12.01.2021 r.

Data zdjęcia ogłoszenia: 27.01.2021 r.Wyświetleń strony: 37
Data wytworzenia: 12-01-2021, 12:57:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-01-2021, 13:01:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego