Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 27.12.2019 r.
PBR.6733.10.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. z wniosku :

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
działającej przez pełnomocnika:
Panią Monikę Barczak
ul. Poznańska 12a, 62-006 Kobylnica
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE 100 SDR 11 o długości ok. 41,0 m na działce nr 224/6 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 27.12.2019 r.


Wyświetleń strony: 190
Data wytworzenia: 27-12-2019, 15:43:11 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-12-2019, 15:47:12 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego