Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN


Obrzycko, dnia 23 stycznia 2014 r.
PBR.6733.14.2013
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu: 22 stycznia 2014 r. z wniosku:
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Panią
Elżbietę Szymanowicz
EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Oddział Poznań
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

wszczęto postępowanie w sprawie:

 

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN oraz przebudowie istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii NN - 0,4 kV po terenie działek Nr 76; 74; 75/2; 77; 73; 72; 68; 67; 64; 63; 60; 58; 55; 54; 51; 49 w Dobrogostowie gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065   w godzinach pracy urzędu. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 786
Data wytworzenia: 23-01-2014, 13:25:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-01-2014, 13:31:01 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego