Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV


 Obrzycko, dnia 17 grudnia 2013 r.
PBR.6733.13.2013
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu:  13 grudnia 2013 r.  z wniosku:
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jacka Popowskiego
PHU VESTO
Al. Niepodległości 25
64-500 Szamotuły  
 
                                                                                    
wszczęto postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4 oraz pobudowanie linii kablowej od słupa na działce nr 208/10 do słupa na działce nr 68/4) po terenie działek Nr 208/10; 208/8; 208/5; 207/2; 68/4 w Piotrowie gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy  w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065   w godzinach pracy urzędu.  
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 950
Data wytworzenia: 17-12-2013, 14:57:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-12-2013, 15:00:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego