Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1


Obrzycko, dnia 24 listopada 2014 r.
 
PBR.6733.10.2014
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 05 listopada 2014 r. z wniosku :
 
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jacka Popowskiego
PHU VESTO
Al. Niepodległości 25
64-500 Szamotuły  
 
                                                                                    
wszczęto postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie geodezyjnym Ordzin gm. Obrzycko”
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065   w godzinach pracy urzędu. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                           
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 809
Data wytworzenia: 24-11-2014, 15:18:11 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-11-2014, 15:21:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego