Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 19.12.2019 r.

PBR.6733.9.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. z wniosku :

P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowę kabla energetycznego eNN na działkach nr 26/5; 47; 237 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko (kabel ma zasilać planowaną na działce nr 35 stację bazową telefonii komórkowej).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Data umieszczenia ogłoszenia: 19.12.2019 r.Wyświetleń strony: 177
Data wytworzenia: 19-12-2019, 12:47:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-12-2019, 12:53:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego