Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185


SSO.6220.7.2014                                                                             Obrzycko, 10.03.2014 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
 
Na podstawie art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.03.2014 roku zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania z wniosku:
  
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-485 Poznań
  
postępowanie w sprawie:
  
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 - Zielonagóra na odcinku od km 0+000,00 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+128,94 do km 3+354,04”
W związku z tym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.
 

 

Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 987
Data wytworzenia: 10-03-2014, 14:36:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-03-2014, 14:40:14 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego