Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo


Obrzycko, 31.03.2014 r.
SSO.6220.8.2014
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
  
 
Na podstawie art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.03.2014 roku zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania z wniosku:
 
 
Państwa:
Ewa i Roman Napierała
Wraz z synem: Jakubem Napierała
Szczepankowo 30
64-560 Ostroróg
 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo.
Postanowieniem z dnia 14.03.2014 r. SKO.OŚ.405.90.2014 Samorządowego Kolegium Odwoławczego Al. Niepodległości 16/18 64-713 Poznań Wójt Gminy Obrzycko został wyznaczony jako organ właściwy do wydania niniejszej decyzji.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, tel. 61-29-13-065, lub Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, tel. 61-29-31-730
 
 
Wywieszono:
  1. Tablica informacyjna Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  2. Tablica Informacyjna Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
  3. Bip Gminy Obrzycko
  4. Bip Miasta i Gminy Ostroróg
 
Sporządził:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1818
Data wytworzenia: 31-03-2014, 15:40:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-03-2014, 15:47:05 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 01-04-2014, 07:49:17 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego