Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN


Obrzycko, dnia 19.03.2014 r.
PBR.6733.14.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 
pełnomocnik:
Elżbieta Szymanowicz
EP PUE ENERGOBUD
Leszno Sp. z o.o.
Oddział Poznań
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
     
dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN oraz przebudowie istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii NN - 0,4 kV po terenie działek Nr 76; 74; 75/2; 77; 73; 72; 68; 67; 64; 63; 60; 58; 55; 54; 51; 49 w Dobrogostowie gm. Obrzycko.
                                                                
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 962
Data wytworzenia: 19-03-2014, 14:21:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-03-2014, 14:28:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego