Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki


Obrzycko, dnia  03.04.2014 r.

 

PBR.6733.12.2013

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  o  lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) 

zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:   

ENEA OPERATOR  Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
adres do korespondencji:
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań 

działająca przez pełnomocnika:

Pana Stanisława Bylińskiego
SAG Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki polskiej 87
80-557 Gdańsk  

dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki  (od bramki GPZ Wronki do słupa nr 36) po terenie działek: 

a)       w gminie Wronki:
- obręb 0012 Nowa Wieś: Nr 30; 31; 22; 145; 157; 158; 160/5 (z podziału działki Nr 160/2); 162/5; 162/6; 561; 161; 196; 401; 402/4; 402/5; 402/8; 403/1 (z podziału działki Nr 403); 409/1; 409/2; 414/1; 406/1; 407; 410/2; 415; 438; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493/1; 494; 495
- obręb 0011 Marianowo: Nr 21; 22; 24; 25; 43; 64/1
- obręb 0014 Oporowo: Nr 3/11; 5; 6; 8; 12; 13/1; 14; 15/1; 16; 25; 31; 35; 37; 38

 b) w gminie Ostroróg:
- obręb 0503 Bobulczyn: Nr 28/2; 30 
- obręb 0507 Oporowo: Nr 34; 35; 40; 1; 4; 5; 2; 3; 43; 44/1; 45; 10
- obręb 0506 Kluczewo: Nr 7; 6; 5; 4/6; 110; 125/1; 131; 130/1; 130/2; 133/14; 133/15; 133/11; 133/12; 133/13; 133/4; 132 

c) w gminie Obrzycko:
- obręb 0708 Ordzin: Nr 129/2; 129/1; 128/1; 127; 126; 138; 139; 143/2; 146; 147/1; 147/2
- obręb 0701 Dobrogostowo: Nr 238; 174/3
- obręb 0702 Gaj Mały: Nr 387/12; 387/18; 387/19; 387/14; 389; 391/1; 391/4; 391/3; 393; 392; 351; 399/2; 403; 404; 407/1; 412; 228/1; 228/2; 438/4 i 438/5 (z podziału działki Nr 438); 230/3; 230/5; 230/6; 231; 424; 425; 232/1; 232/2; 426; 427/3; 427/1; 233; 234

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Wójt Gminy Obrzycko 

  /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1162
Data wytworzenia: 03-04-2014, 14:35:18 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-04-2014, 14:39:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego