Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.


Obrzycko, dnia 04.04.2017r.

PBR.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2016 r. Dz.U. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu  04 kwietnia  2017r. wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku:

P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa  7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka


w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) na działce nr 167/2 w m. Piotrowo  (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.


Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 610
Data wytworzenia: 05-04-2017, 10:02:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-04-2017, 10:11:55 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego