Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot


Obrzycko, dnia 04.12.2017 r.
PBR.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 04 grudnia 2017 r. wydano postanowienie o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 września 2017 r. Nr SKO.GP.4000.549.2017 w sprawie uchylenia w całości decyzji Nr 25/2017 z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piotrowo gm. Obrzycko, wydanej na rzecz:

P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka
Gaj Mały 34, 64- 520 Obrzycko

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
  /-/ Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 11.12.2017 r.


Wyświetleń strony: 414
Data wytworzenia: 11-12-2017, 14:04:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-12-2017, 14:12:48 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego