Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania


 Obrzycko, dnia 24.05.2019 r.

  PBR.6733.2.2017 
 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r.

 

wznowiono postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Obrzycko Nr 10/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną na rzecz:

 

 

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa 
reprezentowaną przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka

 

dla inwestycji: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) wraz z ogrodzeniem na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
  

 
  

Wójt Gminy Obrzycko

  /-/ Irena Rakowska
 

 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 24.05.2019 r.


Wyświetleń strony: 214
Data wytworzenia: 28-05-2019, 14:21:41 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-05-2019, 14:25:05 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 28-05-2019, 14:54:36 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego