Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 23.01.2020 r.
PBR.6733.9.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
P4 Spółka z o. o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok

ul. Nałkowskiej 51/20, 60-573 Poznań

w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 26/5; 47; 237 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko (kabel ma zasilać planowaną na działce nr 35 stację bazową telefonii komórkowej).

W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZZI.4.520.31.2020.MG z dnia 10.01.2020 r.
- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP-2.440.0.2.2020 z dnia 08.01.2020 r.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 31 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: ……………………………… r.
Data zdjęcia ogłoszenia: ………………………………………r.


Wyświetleń strony: 90
Data wytworzenia: 27-01-2020, 09:37:22 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-01-2020, 09:42:31 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego