Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 07.09.2017 r.
PBR.6733.5.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 07 września 2017 roku zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
działającej przez pełnomocnika:
Pana Grzegorza Jarysz
 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 500 m) na działkach Nr 298/1 i Nr 369 w m. Słopanowo (obręb geodezyjny Słopanowo) gm. Obrzycko.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Zastępca Wójta Gminy Obrzycko
/-/ Wiesław Bobiarski
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 07.09.2017 r.


Wyświetleń strony: 454
Data wytworzenia: 07-09-2017, 14:21:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-09-2017, 14:28:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego