Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 08.09.2020 r.
PBR.6733.2.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2020 r. Dz.U. poz. 293 z zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Marcina Kowalskiego
przedstawiciela firmy ID-Instal sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15a, 62-030 Luboń
adres korespondencyjny:
Smartgaz Marcin Kowalski
Dąbrowa ul. Leśna 9, 62-070 Dopiewo
 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.296.2020 z dnia 20.08.2020 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 09.09.2020 r.
Data zdjęcia ogłoszenia: 24.09.2020 r.


Wyświetleń strony: 44
Data wytworzenia: 09-09-2020, 13:18:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-09-2020, 13:19:59 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego