Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018


Obrzycko, dnia 08.11.2018 r.
PBR.6733.5.2018
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 listopada 2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Tejszerskiego
ul. Strzeszyńska 253A/3
60-479 Poznań
postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na skablowaniu linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 02-196:
 
- budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV: 1) budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV; 2) budowa odcinka linii napowietrznej SN-15kVw pasie technicznym przewidzianej do demontażu istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV; 3) przebudowa elementów istniejącej linii napowietrznej SN-15kV – wymiana stanowisk słupowych na działkach nr 523; 529; 434; 436; 81038/10 obręb geodezyjny Obrzycko m. Obrzycko oraz nr 360; 81038/11; 81038/2; 81037/10; 81037/11; 81036/1; 81036/2; 81035/1; 81035/8; 81034/12; 81034/13; 81033/1; 81033/2; 354; 81032/1; 81032/2; 81031/1; 81031/2; 81030/1; 81030/2; 81040/1; 81039/11; 81039/12; 358; 81039/3; 27/2; 337/29; 37; 236/10; 338; 23/2; 23/3; 213/5 obręb geodezyjny Jaryszewo gm. Obrzycko
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Powiatu Szamotulskiego Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.135.2.2018 z dnia 17.10.2018 r.
 
- Postanowienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZPU.4.520.3685.2018.MS z dnia 23.10.2018 r.
 
- Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu znak ZS.224.3.257.2018.MK z dnia 29.10.2018 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do14 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z-CA Wójta
Wiesław Bobiarski
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 08.11.2018 r.


Wyświetleń strony: 319
Data wytworzenia: 08-11-2018, 12:55:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 08-11-2018, 12:57:01 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego