Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej


Obrzycko, dnia 21.02.2018 r.
PBR.6733.2.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:budowie szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej kontenerowej) na działce nr 211/30 w miejscowości Słopanowo – Huby (obręb geodezyjny Słopanowo), gmina Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.ZPU.4.520.252.2018.MS z dnia 13.02.2018 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 26 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 21.02.2018 r.


Wyświetleń strony: 365
Data wytworzenia: 21-02-2018, 13:12:04 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-02-2018, 13:16:17 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego