Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 19.02.2021 r.
PBR.6733.6.2020
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2020 r. Dz.U. poz. 293 z zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
Pana Macieja Pospiesznego MP PROJEKT
Stróżki 45C
64-510 Wronki
 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 219/15 i 214/2 w miejscowości Słopanowo – Huby obręb geodezyjny Słopanowo, gm. Obrzycko.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 01 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
 
W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju i ograniczeniu w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Obrzycku we wszystkich sprawach prowadzonych przez tutejszy Urząd można się kontaktować z pracownikami telefonicznie lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź drogą mailowa.
 
W przypadku gdyby przed wydaniem decyzji zaistniała uzasadniona potrzeba bezpośredniego zapoznania się z aktami sprawy przez strony, proszę o kontakt z tut. Urzędem w wyżej zakreślonym terminie w celu ustalenia sposobu uzyskania kopii bądź skanów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy -  tel. (61) 2913065 wew. 212. Adres e-mail: gmina@obrzycko.pl
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
 
Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 19.02.2021 r.
Data zdjęcia ogłoszenia: 06.03.2021 r.


Wyświetleń strony: 28
Data wytworzenia: 19-02-2021, 12:24:47 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-02-2021, 12:26:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego