Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 21.02.2019 r.

PBR.6733.8.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

działającej przez pełnomocnika:

Pana Tomasza Strzelczyka - Projektowanie

 

postępowanie w sprawie:

 

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1849P polegającej na budowie chodnika na działkach:

- nr 237 obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko

- nr 207; 205/1; 204/1, 204/2 obręb geodezyjny Dobrogostowo gm. Obrzycko

 

W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:

- Postanowienie Powiatu Szamotulskiego Zarząd Dróg Powiatowych znak ZDP-2.440.0.9.2019 z dnia 11.02.2019 r.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 26 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska

 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 21.02.2019 r.Wyświetleń strony: 256
Data wytworzenia: 21-02-2019, 11:35:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-02-2019, 11:38:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego