Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia  28.04.2017 r.

PBR.6733.2.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2016 r. Dz.U. poz. 778 ze zm.) oraz  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa  7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika:

Pana Pawła Krychowiaka

Gaj Mały 34, 64- 520 Obrzycko  

 

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego  na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) na działce nr 167/2 w m. Piotrowo  (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 8 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko

  /-/ Irena Rakowska  


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 504
Data wytworzenia: 28-04-2017, 10:06:54 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 28-04-2017, 10:12:29 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego