Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 12.12.2017 r.
PBR.6733.10.2017


OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2017 roku zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
działającej przez pełnomocnika:
Pana Grzegorza Jarysz

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 100 mb) na działce Nr 221 w m. Pęckowo (obręb geodezyjny Dobrogostowo), gm. Obrzycko.

W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:

- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.206.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 20 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Data umieszczenia ogłoszenia: 12.12.2017 r.


Wyświetleń strony: 427
Data wytworzenia: 12-12-2017, 10:33:52 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-12-2017, 10:37:24 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego