Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia -22.01.2018 r.
PBR.6733.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka
Gaj Mały 34, 64- 520 Obrzycko
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą)
oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) wraz z ogrodzeniem
na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.
 
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 29 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 22.01.2018 r.


Wyświetleń strony: 445
Data wytworzenia: 22-01-2018, 10:44:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-01-2018, 11:16:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego