Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 09.10.2019 r.
PBR.6733.8.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09 października 2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (k. Krakowa)

działającej przez pełnomocnika:
Pana Jarosława Śmiłowskiego

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań

 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PPO_Obrzycko_Dobrogostowo /66312 – wieży stalowej kratowej o wysokości do 55 m z instalacją radiokomunikacyjną (sektorowymi antenami nadawczo-odbiorczymi) na części działki nr 97/3 w m. Dobrogostowo gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
- Postanowienie Powiatu Szamotulskiego Zarząd Dróg Powiatowych znak ZDP-2.440.0.104.2019 z dnia 23.09.2019 r.
- Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZPU.4.520.3388.2019.MS z dnia 23.09.2019 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 17 października 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, pok. 223, tel. 61 2913065 wew. 212.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko

/-/ Irena Rakowska

 
Data umieszczenia ogłoszenia: 09.10.2019 r.


Wyświetleń strony: 200
Data wytworzenia: 09-10-2019, 10:42:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-10-2019, 10:46:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego